Chúng ta làm gì ở Sunshine Group du an moi khi thị trường sôi động.

Chúng ta làm gì ở Sunshine Group du an moi khi thị trường sôi động.

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư phát triÃn ß Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là càng trong sÑ Nhïng dñ án lÛn m¡nh và cao c¥p nh¥t ß Qu­n 2 ĐÑi vÛi phéc quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ sáng 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây dñng të Nhïng dñ án ki¿n trúc nÕi ti¿ng th¿ giÛi VÛi c£m héng k¿t c¥u Venicia đem phong cách sáng trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ hơn hình théc khu năm sao VÛi nhiÁu dËch vå tiÇn ích gi£i trí , vui chơi gi£i trí hàng đ§u khu vñc. nh­n xét bßi Lê Đình Phong đây là dñ án mang tính trÍng điÃm đưa tên tuÕi Sunshine Group l¡i VÛi Nhïng chç đ§u tư t¡i sàn BDS thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

bên c¡nh dñ án t¡i Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây mÙt dñ án chung cư ß khu vñc Qu­n 7. Hai dñ án thành m¯t cùng vÛi thÝi kó vàng ch¯n s½ xây ch¥n đÙng hơn thË trưÝng b¥t đÙng s£n Qu­n 2, lôi kéo đưãc khá các chç đ§u tư hơn kh¯p c£ nưÛc tÛi ĐÑi vÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Quý khách hàng VÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc t¿ đón ti¿p hàng ngàn lưãt Khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t Lưãng dËch vå tuyÇt h£o chưa tëng có trưÛc đây.

Nhïng dñ án mÛi cça Sunshine Group t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi tương đ¿n hình ra ra Nhïng dñ án cao c¥p hàng đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

t¡o tên kinh doanh là Sunshine Venicia sau lúc t­p đoàn Sunshine mua l¡i dñ án Qu­n 2. dñ án này n±m t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñng dñ án t¡i Qu­n 2 dña hơn hình théc Intergated Resort VÛi Nhïng dñ án sáng trúc và phong cách phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và Vưãt b­c. ©n chéa diÇn tích xây phéc dñ án mÛi t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ nên cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ chéa đñng Các lo¡i hình BDS đ³ng c¥p như: căn hÙ chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia bao gÓm có mÙt block duy nh¥t đưãc phát triÃn, ĐÑi vÛi tÕng sÑ 293 căn hÙ đưãc tung thành sàn.

Theo thông tin të SaleReal nh­n đưãc thì vào quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng l¡i quá trình xây dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn nên Nhïng h¡ng måc TrưÛc tiên như căn hÙ chung cư Palm Island cùng Nhïng dËch vå tiÇn ích khác vô năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chính théc vÁ giá bán căn hÙ Palm Island. Khách hàng có kh£ năng liên hÇ VÛi ledinhphong ho·c SaleReal đà đưãc trân trÍng đánh giá và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Các chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có nhïng chç đ§u tư đ·t ra câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

thå th­t vÁ viÇc này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong ĐÑi vÛi càng dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì v¥n đÁ đ§u tư là điÁu thành khi¿n. Nhưng không c§n chç đ§u tư nào cũng có đç kh£ năng đà đ§u tư vô dñ án này càng cái lâu dài và hiÇu qu£. chánh do nhiên viÇc đ§u tư hay không thì Nhïng chç đ§u tư nên tham kh£o tư v¥n të Các chuyên gia SaleReal đà có thêm hiÃu bi¿t vÁ v¥n đÁ này.

Lê Đình Phong s½ nh­n xét đúng méc Các gì mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 đà Quý khách hàng có thà tham kh£o thêm.

+ vË th¿ xinh đ¹p tÍa l¡c ß Qu­n 2 ch× chÉ m¥t 10 phút nh±m l¡i të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút đ¿n khu vñc đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7.

+ không gian đ§u tư b¥t đÙng s£n chung cư lý tưßng ĐÑi vÛi thå yên tĩnh, môi trưÝng an cư trong lành, gió mát të biÃn, các cây xanh, nưÛc biÃn xanh và cát tr¯ng gây nên mÙt dñ án đ·c biÇt ch¥t .SÑ đ£m b£o đưãc Nhïng tÑ ch¥t c§n thi¿t đáp éng đưãc nhu c§u cça Quý khách hàng trong sÑ nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách hàng quÑc t¿ l¡i đây căn hÙ chung cư.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn nghi ch¥t SÑ lưãng cao, Các ch× lưu trú cho Quý khách hàng tÍa l¡c giïa Các khu vưÝn cây non thân thiÇn VÛi điÁu kiÇn, gây tap doan Sunshine ledinhphong c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh thà điÃm đây.

+ Đưãc đ§u tư xây bßi tên tuÕi Sunshine Group đơn vË thương m¡i BDS lÛn d«n đ§u ß ViÇt Nam. càng doanh nghiÇp có đç thà và uy tín nh±m hoàn nên toàn bÙ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này đ£m b£o đưãc ch¥t SÑ lưãng, ti¿n đÙ cũng như Các đòi hÏi vÁ xây dñng dñ án thân thành.

trên đây là nhïng nguyên nhân nên đ§u tư căn hÙ chung cư Palm Island Sunshine Venicia do Le Dinh Phong hi vÍng c¥p thêm Các thông tin hïu nghi cho Quý khách.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""