Số kinh doanh ở VNREP Team đang nhảy rất nhanh

Số kinh doanh ở VNREP Team đang nhảy rất nhanh

t¡o ra đ§u tư Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc

So VÛi Nhïng thành phÑ du lËch nÕi ti¿ng như Nha Trang, Đà Nµng, Phú QuÑc thÝi đã có thå gia tăng lÛn m¡nh vÁ ch¥t .SÑ khách du lËch. Phú QuÑc là khu TrưÛc tiên và duy nh¥t t¡i ViÇt Nam áp dång Nhïng chính sách miÅn thË thñc cho ngưÝi nưÛc ngoài, miÅn gi£m bÛt thu¿ cho Các cá nhân, doanh nghiÇp, .... Tuy th¿ nguÓn c¥p phòng ch¥t Lưãng l¡i đ·c biÇt ít Ïi và khan hi¿m. y¿u tÑ này mÙt kh³ng đË Các dñ án nghÉ ngơi như Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc là cơ hÙi vàng cho Các chç b¥t đÙng s£n trong sÑ và ngoài nưÛc.

đËa th¿ đ¯c đËa cça dñ án Movenpick Phú QuÑc

Movenpick Resort Phú QuÑc là mái hãp khu vñc du lËch nghÉ ngơi cao c¥p tiêu chu©n năm sao có vË th¿ tuyÇt vÝi ngay ß bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. mÙt trong sÑ Các bãi biÃn đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

VÛi đËa th¿ quá tuyÇt h£o lúc mÙt m·t nhìn xa bÝ biÃn xanh ng¯t càng m·t tña lưng vào núi xây thành không gian cñc kó lãng m¡n và g§n gũi vs tñ nhiên ch× đ£o NgÍc. dñ án m¡ng tÛi cuÙc sinh sÑng ưu viÇt nh¥t cho du khách và xây nên sñ may m¯n và dÅ dàng cho Quý khách.

Të vË th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách có kh£ năng di chuyÃn vÁ:

Sân bay quÑc tiÅn Phú QuÑc chÉ m¥t t§m 10 phút.

t§m bãi TrưÝng bãi biÃn dài l¡i 1000m ĐÑi vÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút nh±m đi thuyÁn tÛi R¡ch giá.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm ninh 10 phút

ThË tr¥n ThÛi an 15 Phút

thành phÑ hÓ Chí Minh m¥t càng giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài thành, Movenpick còn tÍa l¡c mÛi nhiÁu điÃm du lËch như 15 phút đ¿n công mĩ Safari, 6 phút l¡i Vinpearl Land, 10 phút l¡i sân Golf, 8 phút l¡i sòng bài Casino,...

kh£ năng cça dñ án Movenpick Waverly Phú QuÑc

Phú QuÑc đưãc lÙt xác tuyÇt đÑi khi v¥n đÁ mß đưÝng bay quÑc t¿, đưÝng giao thông liên k¿t Các khu đưãc xây l¡, hàng lo¡t dñ án nghÉ dưáng cao c¥p đưãc đ§u tư quy mô lÛn đang triÃn khai. Movenpick thành đÝi hơn vË trí không kh£ năng hoàn h£o hơn ngay ß bãi biÃn ông Lang thË tr¥n Dương ĐÔng mÙt trong sÑ Các thË tr¥n t¡o nhËp đÙ xây dñng s§m u¥t nh¥t đ£o NgÍc.

Phú QuÑc đang đ§u tư lÛn Cơ sß h¡ t§ng và mß rÙng mÙt sÑ Cơ sß h¡ t§ng trÍng điÃm như: Sân bay quÑc tiÅn mß thêm Nhïng đưÝng bay th³ng l¡i Các nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, hÇ thÑng cáp treo nÑi liÁn an ThÛi tÛi đ£o Hòn Thơm s¯p di chuyÃn vô ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc t¿ t¡i Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là thÝi điÃm vàng nh±m đ§u tư khi Phú QuÑc đang hơn sưÝn dÑc cça biÃu đÓ tăng trưßng đà đ¡t đ¿n đÉnh, bßi v­y tëng ngày “thay da đÕi thËt”, đ·c biÇt khách du lËch, tăng lên trưßng BDS mau chóng.

bên c¡nh đ¥y, Nhïng môi trưÝng thiên th¿ tuyÇt h£o, cùng vÛi tÑc đÙ b¯t kËp xu hưÛng cça nhiên giÛi mau đang mß thành cho đ£o NgÍc các cơ hÙi đà xây, cùng vÛi Các dñ án nghÉ ngơi lÛn đang đưãc đ§u tư xây dñng, vàng ch¯n sau này Phú Quôc s½ trß thành tñ đưÝng nghÉ ngơi thé 2 Châu Á. chánh vì th¿ Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc vàng r±ng là kênh đ§u tư sinh lÝi dài h¡n cho Các Chç đ§u tư thông thái.

giá bán và chánh sách bán hàng Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc hãp lý

Chç đ§u tư Movenpick Phú QuÑc luôn mong muÑn mang tÛi Nhïng ưu đãi, thú vË cho Nhïng Chç đ§u tư ĐÑi vÛi mong muÑn đem l¡i nay gian nh±m Quý khách có gian huy đÙng và sí dång nguÓn vÑn tÑt nh¥t đà sinh lÝi cùng vÛi nhau ĐÑi vÛi Các chính sách:

Cam k¿t lãi nhu­n tÑi thiÃu 10%/năm trong sÑ 10 năm

T·ng 15 đêm nghÉ dưáng/năm trong 10 năm

Quý khách hàng nh­n trưÛc cam k¿t thuê 3 năm chi¿t kh¥u 25% GTCH trë vô trË giá thanh toán.

Vay vÑn lên tÛi 65% đëng nên có tài s£n b£o đ£m, ĐÑi vÛi lãi su¥t 0% trong 18 tháng.

Chç đ§u tư Movenpick Waverly Phú QuÑc đáng tin c­y

tÕ hãp khu nghÉ dưáng đ³ng c¥p Movenpick Phú QuÑc đưãc Công ty TNHH Sao Cía Dương (MIK) đ§u tư, VÛi kinh nghiÇm các năm trong sÑ ngành b¥t đÙng s£n. MIK GROUP đang phÑi phù hãp VÛi các đÑi tác uy tín d«n đ§u trong sÑ và quÑc tiÅn vÁ k¿t c¥u, giám sát, thi công và qu£n lý b¥t đÙng s£n đà xây dñng & xây dñng Các dñ án lÛn như imperia an Phú - Qu­n 2, imperia Sky Garden - Hà NÙi, The Park Residence, biÇt thñ Park,....

Ngoài nên VÛi hạ tầng giao thông tại khu vñc dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc t¡o r¥t các xây vưãt trÙi thì VÛi Quý khách hàng tÛi du lËch hay sÑng l­p nghiÇp tại khu dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc thì s½ r¥t thu­n lãi ĐÑi vÛi viÇc di chuyÃn. VÛi tại bán đ£o Phú QuÑc này có sân bay nÙi đËa và quÑc t¿ VÛi hơn 20 chuy¿n bay th³ng h±ng ngày. Và ĐÑi vÛi vË trí të sân bay mà dân cư muÑn đi vào Phú QuÑc chÉ m¥t VÛi 30 phút đi xe và ĐÑi vÛi siêu c£ng tại bán đ£o Phú QuÑc đang đưãc g¥p rút thi công phát triÃn công và dñ ki¿n s½ nên m¯t VÛi thË trưÝng vào đầu năm 2018.

Qua mÙt sÑ bài vi¿t phía hơn bßi Các đÙi ngũ đ¿n të công ty VNREP Team ch¯c lÍc tÛi ĐÑi vÛi Quý khách hàng chú trÍng và VÛi đëng Nhïng https://vnrep.com/movenpick-resort-waverly-phu-quoc/ nhiên tại dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc còn ©n chéa các vË th¿ trung tâm hoạt đÙng sầm u¥t đ¯c đËa nh¥t khu vñc dñ án và VÛi dà dàng thu­n tiÇn đi tại đ£o ngÍc Phú QuÑc này.

hơn đây là Nhïng thông tin VNREP muÑn gíi l¡i Quý khách, ĐÑi vÛi thå uy tín cça Chç đ§u tư VNREP tin r±ng ch¥t SÑ lưãng s£n ph©m s½ trên c£ thå trông héa h¹n. Hi vÍng bài vi¿t đã Làm Quý khách hàng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án Movenpick Phú QuÑc.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""